Våra
Tjänster
         
   

Revision
Som revisorer arbetar vi snabbt och okomplicerat, vi har väl utvecklade rutiner för att åstadkomma ett bra resultat till en rimlig kostnad. Ansvarig är Monica Åström Godkänd revisor sedan 1995.

Varför behövs en revisor?
Driver Du Ditt företag som aktiebolag måste det enligt aktiebolagslagen finnas en kvalificerad revisor som granskar företagets räkenskaper. Men det behöver inte bara bli ett krav enligt lagboken. Det finns ju många olika grupper med ekonomiskt intresse i ett aktiebolag, det kan vara ägare, leverantörer, kunder, långivare, anställda, samhället. Alla dessa måste kunna lita på att aktiebolagets redovisning sköts tillfredställande och att årsredovisningen stämmer med verkligheten. Revisorn väljs av aktieägarna men ska tillvarata samtliga gruppers intressen.

Vad innebär revision?
Målet med revisonsarbetet är att revisorn i sin revisionsberättelse ska kunna uttala sig om att det granskade företagets årsredovisning ger en rättvisande bild av verksamheten och den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen. Arbetet kan utföras på olika sätt och med olika arbetsmetoder, gemensamt är dock att arbetet ska inriktas på områden där det föreligger stor risk för felaktigheter och där felen är väsentliga. Dessa båda begrepp, väsentlighet och risk, är vägledande för revisionsarbetet.

Hur utförs revisionen?
En viktig del i revisorns arbete är granskning av företagets interna kontroll, d.v.s. att det finns arbetsrutiner i företaget som medför att risken för fel är liten. De flesta små företag saknar i allmänhet intern kontroll, då tillämpar revisorn istället substansgranskning. Det innebär att all "substans" (kvitton, fakturor, andra handlingar) bakom olika balans- och resultatposter granskas.

Revisionsberättelsen
Revisorns arbete utmynnar i en revisionsberättelse. Den är som regel mycket kortfattad och kan ha föregåtts av skrivelser till företagsledningen där fel och brister påpekats vilka sen tillrättats innan revisionsberättelsen lämnas.

 
 
 

Revision
Redovisning
Rådgivning
Aktiebolag
Starta eget
Övrigt

<Startsidan

   
   
        © Copyright: Granli Revisionsbyrå.